Ειδοποίηση προς δικαιούχους χρήσης τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πρέβεζας.

Ο Δήμος Πρέβεζας ενημερώνει ότι:

A. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων δικαιώματος επι οικογενειακού τάφου παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021.

B. απαραίτητα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα είναι:

  1. Αίτηση,
  2. Υπεύθυνη Δήλωση,
  3. Αντίγραφο ταυτότητας δηλούντων και
  4. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών ενταφιασμένου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δηλούντος (έτσι ώστε να φαίνεται η συγγενική σχέση του αιτούντα με τους ενταφιασμένους).

Από το Γραφείο Κοιμητηρίου

Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Πρέβεζας

Πηγή: epirus.news