Πρόσληψη δώδεκα καθαριστών – καθαριστριών για τις σχολικές ανάγκες.

Στην πρόσληψη δώδεκα καθαριστών – καθαριστριών προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες λόγω της πανδημίας στα σχολικά συγκροτήματα, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- τετράμηνης διάρκειας.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι καθαρίστριες πλήρους και μερικής απασχόλησης που προσελήφθησαν στο πλαίσιο της τελευταίας προκήρυξης. Οι θέσεις που καλύφθηκαν είχαν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Προκειμένου να καλυφθούν κενά και αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν οι συγκεκριμένες προσλήψεις τετράμηνης διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) [email protected].

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου (Καπλάνη 7 – 2ος όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την υπάλληλο Διαμάντη Ευανθία (τηλ. 2651361346) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.

Πηγή: epirus.news