Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.

Στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμού- ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως) για το 2019 προχώρησε στην ειδική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Στη συνεδρίαση η κεντρική εισήγηση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα ενώ παραβρέθηκαν και απάντησαν σε ερωτήματα που τέθηκαν οι ορκωτοί λογιστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των 43.271.781,49.

Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων της χρήσης 2019 ανέρχονται στο ποσό των 4.203.701,11 ευρώ. Ενώ τα έσοδα από εισφορά σε χρήμα για κάλυψη επενδυτικών δαπανών σε 64.068,23 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2019, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αρχής της χρήσης, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 71.609.457,07.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 33.462.714,60. Μειώθηκε σε σχέση με το 2018 κατά 20,43%.

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2019, όπως προκύπτουν από τον Ταμειακό Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 48.069.659,46.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ 43.271.781,49 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού ευρώ 42.481.146,99. Αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 790.634,50. Ο φόρος εισοδήματος έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 160.191,00. Και το υπόλοιπο πλεόνασμα χρήσεως εις νέον είναι 630.443,50 ευρώ.

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Πειραιώς, την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και την KA FINANZ AG ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 14.918.339,58. Και η αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.696.040,86.

Το σύνολο των απαιτήσεων του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 13.802.642,15 ευρώ. Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.676.514,30 ευρώ. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.304.984,00.

Όπως τόνισε ο κ. Βάββας το βασικό ζητούμενο για τον Δήμο είναι η αύξηση των εσόδων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας, παράγοντες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση περισσότερων έργων προς όφελος των πολιτών.

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το σώμα.

Πηγή: epirus.news